قالب وردپرس

دعوای تقابل خارج از فرجه قانونی – بهترین وکیل اصفهان

دعوای تقابل خارج از فرجه قانونی

خلاصه رأی: در صورتی که دادخواست تقابل خارج از فرجه قانونی جلسه نخست دادرسی تقدیم شود، باید به این دادخواست به عنوان یک دعوای مستقل رسیدگی شود.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۸۰۴

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۲

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
دادخواست شرکت (س. الف.) با وکالت خانم (م. ص.) وآقای (م. و.) به طرف (الف. ع. ر.) مبنی بر دعوی تقابل نسبت به پرونده کلاسه ۹۰۰۳۴۰ این شعبه و الزام خوانده به پرداخت قیمت تجهیزات و خسارات با احتساب خسارات دادرسی مقوّم به علی‏الحساب پنج میلیون وصدهزارتومان می‏باشد. قطع‏نظر از ماهیت دعوی باتوجه به اینکه عنوان دعوی تقابل است و حسب گزارش مدیرمحترم دفتردادگاه، دادخواست دعوی اصلی به صدور نتیجه منتهی شده لذا به نظر می‏رسد پذیرش دادخواست خارج از چارچوب الزام ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی باشد (تقدیم دادخواست تا جلسه اول) النهایه؛ به این استدلال و با درنظرگرفتن ماده ۲ قانون یاد شده قرار رد دعوی صادر می‏گردد. این قرار مانع از طرح دعوی به صورت غیرتقابل نمی‏باشد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدیدنظراستان تهران قابل اعتراض می-باشد.

رئیس شعبۀ ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران – چاووشی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی شرکت (س. الف.) با وکالت خانم (م. ص.) و آقای (م. و.) به طرفیت آقای (الف. ع. ر.) از دادنامه شماره ۷۶۹ مورخ ۲۳/۷/۹۰ شعبۀ ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته دعوای تقابل در پرونده کلاسه ۹۰۰۳۴۰ و الزام خوانده به پرداخت قیمت تجهیزات و خسارات با احتساب خسارات دادرسی به جهت اینکه تا جلسه اول تقدیم نشده است، منجر به صدور قرار رد دعوای شده است صرف‏نظر از اینکه پرونده اصلی ضمیمه نیست تا مشخص شود در موعد تقدیم شده یا خیر، چون بر فرض صحّت استدلال دادگاه، خواهان نمی‏تواند از امتیاز دعوای طاری استفاده نماید، بلکه به دلالت ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی به طور جداگانه قابل رسیدگی است، لذا با وارد دانستن اعتراض تجدیدنظرخواه و نقص دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبۀ ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

صیدی – موسوی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com