قالب وردپرس

دعوای مطالبه مال سرقت شده در دادگاه حقوقی – بهترین وکیل اصفهان

دعوای مطالبه مال سرقت شده در دادگاه حقوقی

خلاصه رأی: در صورتی‏که دادگاه کیفری علی‏رغم صدور حکم در مورد جنبه کیفری جرم سرقت، راجع به رد مال اقدام به صدور حکم نکند، حکم اجرایی موصوف مانع از پذیرش دعوای مطالبه مال مسروقه در دادگاه حقوقی نیست

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۸۳۰

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۵

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای (د. ق.) فرزند (د.) به طرفیت آقای (م. ک.) فرزند (ح.) به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۵۰ ریال و هزینۀ دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و صدور قرار تأمین خواسته به استناد رونوشت مصدق دادنامه ۲۴۹۲-۲۲/۱/۸۳ صادره از شعبۀ ۱۱۵۹ دادگاه عمومی جزائی تهران و دادنامه شمارۀ ۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۲۵/۵/۸۴ صادره از شعبۀ ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و صورت‏جلسه مورخ ۷/۳/۹۰ شعبۀ ۱۱۵۹ به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که خوانده در سال ۱۳۷۷ در کشور ژاپن اقدام به سرقت و زورگیری حدود ۵۰۰/۱۰ «یِن» ژاپن به ارزش میزان خواسته خواهان از خواهان … و متعاقب آن با طرح شکایت کیفری علیه خوانده، به اتهام سرقت مقرون به آزار به موجب دادنامه‏های مورد استناد به تحمل حبس و شلاق محکوم شده دادگاه موصوف در خصوص رد مال اظهارنظر نکرده است با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه اتهام سرقت مقرون به آزار و اذیت خوانده از سوی شعبۀ ۱۱۵۹ دادگاه عمومی تهران احراز و به موجب دادنامه شمارۀ ۲۴۹۲-۲۲/۱/۸۳ به تحمل حبس و شلاق محکوم نموده و متعاقب ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی دادگاه کیفری، تکلیف به تعیین تکلیف در خصوص رد اموال مسروقه داشته و در این خصوص، نفیاً و اثباتاً، اظهارنظر نکرده است و قبل از اظهارنظر در قالب رأی خواسته خواهان در محاکم حقوقی قابلیت استماع را ندارد. دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام

می‏نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبۀ ۱۷۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – حبـیـبی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای (د. ق.) به طرفیت آقای (م. ک.) نسبت به دادنامه شمارۀ ۹۰۰۸۸۹ مورخ ۶/۱۲/۹۰ شعبۀ ۱۷۶ دادگاه عمومی تهران که طی آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه در مورد مطالبه مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۶۵۰ )ریال و هزینۀ دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه به دلیل لزوم اظهارنظر محاکم کیفری در اجرای ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی صادر شده است، وارد است؛ زیرا محاکم بدوی کیفری و تجدیدنظر به استناد دادنامه‏های موجود در پرونده در این خصوص (رد مال) اظهارنظر به عمل نیاورده‏اند و این امر مانع از مراجعه مدّعی حق، به محاکم حقوقی برای مطالبۀ آن نمی‏باشد، لذا با قبول اعتراض و به استناد ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می‏شود. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبۀ ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

یادگاری – موسوی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com