قالب وردپرس

تغییر خواسته از تصرف عدوانی به تسلیم ملک – بهترین وکیل اصفهان

تغییر خواسته از تصرف عدوانی به تسلیم ملک

خلاصه رأی: تغییر خواسته از رفع تصرف عدوانی به تحویل ملک، دارای منشاء واحد بوده و مقبول است. دادگاه باید مطابق خواسته جدید رای صادر نماید.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۳۵

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۰۵

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دعوی (م. الف.) و (م. الف.) و(س. م.) و (پ. ر.) با وکالت (الف. د.) و (و. ک.) به طرفیت (ع. ک.) با وکالت (الف.ی.) به خواسته صدور حکم به رفع تصرف عدوانی خوانده از آپارتمان‏های موکلین. با این توضیح که وکلای خواهان‏ها در جلسه دادرسی مورخ ۲۸/۳/۹۱ خواسته را به تحویل ده واحد آپارتمان تغییر داده‏اند که به عقیده دادگاه درخواست مزبور در اجرای ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطرح نشده است چون با دعوی طرح شده ارتباطی نداشته و منشاء واحدی نیز ندارند بنابراین ضمن رد درخواست مزبور و در ماهیت دعوی با مداقه در اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه مستند مدرکیه ابرازی استدراک این معنی جای تأمل ندارد که، مبنا و منشاء تصرفات خوانده قرارداد مشارکت مدنی در امر ساخت و احداث آپارتمان بوده است و چون تصرفات خوانده مبنا و منشاء قراردادی دارد و دلیلی که مثبت ادعای نامبردگان در خصوص متصرف شدن خوانده در ملک متنازعٌ فیه بدون رضایت آنان باشد به دادگاه اقامه و ابراز نگردیده، لذا دادگاه دعوی خواهان‏ها را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‏گردد حکم صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران – فرهادی
رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۲۰۰۱۹۴ مورخه ۳۱/۳/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر رد دعوی تجدید نظرخواهان (م.) و (م.)، شهرتین (الف.) و (پ. ر.) و (س. م.) با وکالت (و. ک.) به طرفیت (ع. ک.) به خواسته رفع تصرف عدوانی اصدارگردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمّن جهت موجّه در نقض آن می‏باشد. زیراکه وکیل خواهان‏ها قبل از تشکیل اولین جلسه دادرسی خواسته خود را از رفع تصرف عدوانی به تحویل ده دستگاه آپارتمان تغییر داده که تغییرِ صورت‏گرفته با توجه به وحدت منشاء دعاوی معنونه که ناشی از قرارداد مشارکت بوده منطبق با موازین قانونی بوده است و دادگاه می‏بایست در محدوده خواسته تغییر یافته مبادرت به انشای رأی نماید. این در حالی است که دادگاه خارج از خواسته خواهان مبادرت به انشای رأی نموده است از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی به خواسته تغییر یافته خواهان‏ها به دادگاه نخستین اعاده می‏نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری – کریمی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com