قالب وردپرس

اعاده دادرسی به دلیل حیله و تقلب در تحصیل حکم – بهترین وکیل اصفهان

اعاده دادرسی به دلیل حیله و تقلب در تحصیل حکم

خلاصه رأی: تجویز اعاده دادرسی به دلیل صدور حکم به واسطه حیله و تقلب در صورتی امکان­پذیر است که خواهان اعاده دادرسی بتواند حکم نهایی از مراجع قضایی دال بر اثبات حیله و تقلب را ارائه نماید.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۹۸

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۰

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در مورد دادخواست آقای (ح. ی.) با وکالت آقای (م. ب.) به طرفیت بانو (ل. ع.) و (ب. ع.) و (الف. ی.) و (غ. د.) به خواسته تجویز اعاده دادرسی نسبت به حکم شماره ۵۳۳-۱۳/۶/۸۷ صادره از این دادگاه در پرونده کلاسه ۸۷/۴۱/۱۳۶ به شرح دادخواست با این توضیح که محکومٌ لها در دادنامه مورد اشاره با اعمال حیله و تقلب موفق به اخذ محکومیت خواهان به تنظیم سند رسمی انتقال نیم دانگ از ملک به پلاک ثبتی ۱۶۱۰/۷۰ بخش ۱۱ تهران به نام خود گردیده‏اند لذا به موجب بند ۵ ماده ۴۲۶ از قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تجویز اعاده دادرسی نسبت به حکم مذکور صورت گرفته که در شرح موضوع وکیل محترم ابراز داشته که موکل وی برای انجام امور اداری و تشریفاتی و در صورت لزوم فروش سهمی خود از پلاک مذکور بدون دادن اختیار در وصول ثمن به خوانده ردیف سوم وکالت می‏دهد که از مفاد وکالت به‏دست می‏آید که مواردی در آن مذکور است از قبیل مراجعه به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان زمین شهری و … که منصرف از ملک مبحوثٌ عنه دارد [چرا]که تماماً ملک کسبی است و با توجه به قید آدرس خواهان در وکالت‏نامه استنادی به کلاسه ۱۵۰۶۰-۲۵/۶/۸۶ قید آدرس وکیل مدنی خواهان در دادخواست و با تقویم بهای خواسته به مبلغ (۰۰۰/۲۰۰) تومان با وصفی که خواهان‏ها در پروندۀ مورد اشاره مبلغ ثمن را ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ تومان اعلام داشته‏اند و با وصفی که وکیل خواهان هم در پرونده موصوف ایرادی به مبانی دادخواست و مدافعاتی از موکّل خود ننموده که نشانگر حرکت وکیل در راستای جهت حرکت آقای (الف. ی.) بوده به گونه‏ای که خواهان از وجود این دعوی

بی‏اطلاع بماند و یا وکیلی برای پاسخ‏گویی انتخاب بنماید و اینکه با توجه به مفاد وکالت‏نامه نمی‏توان استظهار نمود که وکیل مذکور اختیار انتخاب وکیل جهت پاسخگویی به دعوای محکومٌ له را داشته باشد تا توکیل غیر نماید لذا به لحاظ اعمال حیله و تقلب درخواست اعادۀ دادرسی صورت گرفته است که با ملاحظه وکالتنامه رسمی موجود بین آقای (ح. ی.) و (الف. ی.) در رابطه با ملک موضوع دادنامه موضوع اعادۀ دادرسی با توجه به توسعه دایره وکالتی و قید انجام معاملات اعم از قطعی و رهنی و اجاره و صلح مورد وکالت به هر کس و به هر مبلغ و بهاء و قید کلیۀ امور اداری و ثبتی و قضایی و … و با وصف قید حق توکیل به غیر با لحاظ مفاد ماده ۶۷۱ و ماده ۲۲۴ ]قانون مدنی[ اقدامات وکیل معطوف به وکالت‏نامه از نظر اثباتی نمی‏تواند محمول بر نیرنگ باشد با این وصف تقلب و حیله و بکارگیری آن در تشکیل پرونده و جریان دادرسی آن قابل احراز نبوده مستنداً به تبصره ماده ۴۳۵ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‏دارد، قرار مذکور علی‏القاعده پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض وفق مقررات می‏باشد.

رئیس شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – موسوی
رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظرخواسته به کلاسه ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۰۶۰۰۶۲۷ مورخه ۲۷/۷/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دادخواست تجدید نظرخواه (ح. ی.) با وکالت آقای (م. ب.) به خواسته اعادۀ دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۵۳۳ مورخ ۱۳/۶/۸۷ اصدارگردیده است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجّه در نقض آن نمی­باشد؛ زیرا که اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب در صورتی قابلیت استماع را دارد که خواهان اعاده دادرسی حکم نهایی مربوط به اثبات حیله و تقلب را به دادگاه تقدیم دارد، که در این خصوص حکمی ارائه نشده است و مراتب حیله و تقلب از ناحیه مراجع قضایی مورد حکم قرار نگرفته ­است ­از این­رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدید نظرخواهی مستنداً به قسمت اول از ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی و ماده ۴۲۹ از قانون مرقوم، دادنامه معترضٌ­عنه را تأیید می­نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

­امانی ­شلمزاری – کریمی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com