قالب وردپرس

ضمانت اسناد تجاری در ورقه جداگانه – بهترین وکیل اصفهان

ضمانت اسناد تجاری در ورقه جداگانه

خلاصه رأی: ضمانت از چک در قرارداد جداگانه، موجب ایجاد مسئولیت تضامنی برای ضامن خواهد بود.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۷۵۳

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۰

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دعوی (ف. خ.) به وکالت از خواهان (ع. ی.) به طرفیت خواندگان ۱- (م. ی.) ۲- (م. ی.) ۳- (ط. م) ۴- (ر. ب.) به خواسته مطالبه مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰) ریال موضوع سه فقره چک به شماره های ۸۸۶۸۱۲ ، ۳۹۵۸۰۳ و ۳۹۵۸۳۱ به عهده بانک س. و خسارات دادرسی و حق‏الوکاله و خسارات تأخیر تأدیه به استناد فتوکپی مصدق چک‏ها و گواهی-نامه عدم پرداخت صادر از بانک محالٌ‏علیه ویک فقره قرارداد موضوع ضمانت پرداخت چک‏های استنادی بدین شرح که خواندگان ردیف اول و دوم صادر کنندگان چک‏های موضوع خواسته بوده‏اند و خواندگان ردیف سوم و چهارم حسب قرارداد استنادی پرداخت چک‏ها و خسارات تأخیر تأدیه آن را نیز ضمانت نموده‏اند. علی‏ایحال با عنایت به مستندات خواهان که حکایت از اشتغال ذمّه تضامنی خواندگان به میزان خواسته در حق خواهان را دارد و این که خواندگان نیز علیرغم ابلاغ و نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده‏اند و هیچ‏گونه دلیل و بیّنه‏ای که موجبات برائت ذمه خویش را فراهم آورد اقامه ننموده‏اند لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحّت تشخیص داده مستنداً به مواد ۵۱۹، ۵۱۵ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد ۳۱۳، ۳۱۱ و۳۱۰ قانون تجارت و مواد ۲۱۹، ۱۹۱، ۱۸۳ و۱۰ قانون مدنی، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت (۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰) ریال بابت اصل خواسته و همچنین خسارات تأخیر تأدیه چک‏های خواسته تا زمان اجرای کامل دادنامه و همچنین پرداخت هزینه‏های دادرسی و حق‏الوکاله طبق تعرفه‏های قانونی در حق خواهان صادر واعلام می‏دارد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‏باشد.

رئیس شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران – عباسی

در خصوص واخواهی آقای (غ. ف.) به وکالت از واخواه (ر.ب.) به طرفیت واخوانده (ع. ی.) ضمناً خانم (ل. ع.) نیز به عنوان وکیل واخواه وارد رسیدگی شده است، دایر به واخواهی نسبت به دادنامه‏ شماره ۸۹۷۲۶ به شرح منعکس در دادخواست و لایحه تقدیمی با عنایت به اینکه اولاً؛ واخواه صراحتاً حسب قرارداد استنادی خوانده با ذکر دقیق تمامی مسایل پرداخت مسایل چک‏های موضوع دادنامه غیابی و خسارات قانونی آن را متعهد شده است و لذا انکار پس از اقرار مسموع نمی‏باشد و تابع شرایط قرارداد موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی می‏باشد و اصل قرارداد نیز مورد تکذیب و انکار قرار نگرفته است، ثانیاً؛ علی‏رغم آنچه وکیل محترم واخواه ذکر نموده‏اند که موضوع قرارداد عقد ضمان می‏باشد و در قرارداد استنادی مضمون عنه و مضمونٌ له مشخص نمی‏باشد و عقد دچار اشکال می باشد اظهارات واخواه به شرح صورت جلسه مورخه ۱۰/۳/۹۱ خلاف این امر را ثابت می‏نماید خاصه آنکه موضوع قرار داد از نظر این دادگاه عقد ضمان به معنای خاص نمی باشد و قرار داد عامی می‏باشد که منابع عقود و قراردادها موضوع مواد ۲۳۱، ۲۱۹، ۱۸۲ و۱۰ قانون مدنی می‏باشد و عقد مزبور نیز هیچ‏گونه خلاف مقررات و شرع و قانون نمی‏باشد، لذا دادگاه با رد واخواهی، دادنامه بدوی را عیناً تأیید و ابرام می‏نماید. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‏باشد.

رئیس شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران – عباسی
رای دادگاه تجدید نظر
در مورد تجدید نظرخواهی (ر. ب.) به طرفیت (ع. ی.) نسبت به دادنامه شماره ۲۳۴-۱۶/۳/۹۱ شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه صادر گردیده است، صرف‏نظر از اینکه ضمانت در برگ جدا از سند تجاری صورت پذیرفته است نظر به اینکه ۱- تجدیدنظرخواه اقدام به ضمانت سند تجاری نموده است که ضمانت این اسناد تضامنی محسوب شده و ضامن بر فرض این امر و اطلاع از این موضوع اقدام به ضمانت کرده است، ۲- درمتن ضمانت‏نامه تصریح شده است که هر یک از ضامنین به تنهایی وجوه چک‏ها و خسارت تأخیر تأدیه را ضمانت می‏نمایند استفاده از این واژه‏ها ظهور در مسئولیت تضامنی دارد، نتیجتاً نظر به اینکه از سوی تجدید نظرخواه ایرادی مؤثّر بر نقض و بی‏اعتباری دادنامه ارائه نگردیده است از نظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید، نتیجتاً به دلیل عدم مطابقت تجدید نظرخواهی با هیچ‏یک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض به عمل‏آمده غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون فوق‏الذکر حکم بر تأیید و استواری دادنامه نخستین صادر می‏نماید. رأی صادره قطعی است .

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه

استیری- رجاء

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com