قالب وردپرس

مشارکت وکیل در مدعی به – بهترین وکیل اصفهان

مشارکت وکیل در مدعی به

خلاصه رأی: حسب ماده ۸۰ نظام‏نامه وکالت مصوب سال ۱۳۱۹ حق‏الوکالۀ وکیل نمی‏تواند بخشی از مدعی‏به باشد، بنابراین دعوای وکیل برای تحویل چنین خواسته‏ای قابلیت استماع ندارد.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۶۵۱

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۰۶

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دعوی آقای (ن. م. ع.) به طرفیت آقایان ۱٫ (ف.)، ۲٫ (م. ن.) و ۳٫ خانم (م.)، همگی با نام خانوادگی (ص.) به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ۲۸۳۸/۲ بخش ده تهران به میزان یک چهارم از سهام خواندگان بابت حق‏الوکاله و کل هزینه‏های پرداخت شده مقوم به یک صد میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان، نظر به اینکه مورد از مصادیق شرکت در مدعی به موضوع ماده ۸۰ نظام‏نامه (آیین‏نامه) وکالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ موضوع قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ بوده و شرکت در مدعی به موجب ماده مرقوم برای وکلای عدلیه ممنوع است، با استفاده از مفهوم مادتین ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می-گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‏باشد.

رئیس شعبۀ ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران – تیموری
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ن. م. ع.) به طرفیت (ف.)، آقای (م.) و خانم (م.)، شهرت همگی (ص.) با وکالت آقای (ع. ف. ق.) نسبت به دادنامه شمارۀ ۷۱۸-۲۹/۸/۹۰ شعبۀ ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ۲۸۳۸/۲ بخش ده تهران به میزان یک چهارم از سهام خواندگان بابت حق‏الوکاله و کل هزینه‏های پرداخت شده با استناد به ماده ۸۰ نظام‏نامه وکالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶، به علت ممنوع بودن وکلا در شرکت در مدعی‏به صادر گردیده است، نظر به اینکه هر چند خواسته خواهان مستند به مستندات دیگری از جمله صورت جلسه تحویل و تحول مورخ اول مرداد۱۳۹۰ است که میزان خواسته به خواهان صلح شده است، ولیکن در مجموع دعوی خواهان به کیفیت مطروحه به شرح دادخواست نخستین و بنا به استدلال دادگاه محترم بدوی لذا به نظر این دادگاه، دعوی مذکور قابل استماع نمی‏باشد؛ زیرا دادگاه بدوی وارد ماهیت دعوی نشده است و موضوع، اقتضای قرار داشته است؛ علی‏هذا بنا به مراتب مذکوره فوق ضمن رد تجدیدنظرخواهی و مستنداً به مواد ۳۵۸ و۲ از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‏گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبۀ ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

باقری – رشیدی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com