قالب وردپرس

اثر عدم ابطال تمبر مالیاتی وکلا بر دادخواست – بهترین وکیل اصفهان

اثر عدم ابطال تمبر مالیاتی وکلا بر دادخواست

خلاصه رأی: در صورت عدم ابطال کامل تمبر مالیاتی وکیل بر وکالت‏نامه، به وکالت وی ترتیب اثر داده نمی‏شود؛ لیکن موجبی برای رد دعوا نیست و دادگاه باید وارد رسیدگی به دعوا شود.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۶۹۷

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۹

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای (خ. م.) به وکالت از بانک (الف.) با مدیریت آقای (ع. ص.) به طرفیت آقای (ص. م.) فرزند (ط.) به خواسته مطالبه مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۹۶۰/۱۵) ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه نظر به اینکه وکیل خواهان مطابق مقررات می‏بایست مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تمبر مالیاتی در برگ وکالت خود ابطال می‏نمود و حال آنکه مبلغ (۰۰۰/۸۹۰/۵) ریال ابطال نموده بنابراین وکالت وی مورد پذیرش نبوده و با توجه به اینکه وکیل خواهان مستقلاً اقدام به تقدیم دادخواست کرده است و شخص خواهان ذیل دادخواست را امضاء نکرده و عدم سمت وکیل برای دادگاه به جهت عدم اقدام به تکلیف قانونی وی محرز است. دادگاه مستنداً به بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‏های مستقیم قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می-دارد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است.

دادرس شعبۀ۱۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران – نجفی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی بانک الف. با وکالت آقای (خ. م. م.) به طرفیت آقای (ص. م.) نسبت به دادنامه شماره ۸۷۶-۱۷/۸/۹۰ شعبۀ ۱۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان به خواسته مطالبه وجه چک به علت عدم ابطال کامل تمبر مالیاتی وکیل بر وکالت‏نامه صادر گردیده است، وارد و موجه است، زیرا تمبر مالیاتی توسط وکیل خواهان نخستین ابطال شده است و بر فرض نقص در میزان تمبر مالیاتی، به وکالت وکیل ترتیب اثر داده نمی‏شود و جهت حفظ حقوق خواهان نخستین دعوی می‏بایستی با فرض طرح آن از سوی اصیل توسط دادگاه پیگیری و رسیدگی می‏گردید؛ علی-هذا با پذیرش تجدیدنظر خواهی و مستنداً به ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی، قرار معترضٌ‏عنه نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم بدوی اعاده می-گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبۀ ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

باقری- رشیدی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com