قالب وردپرس

تجدیدنظرخواهی از دستور توقف عملیات اجرایی – بهترین وکیل اصفهان

تجدیدنظرخواهی از دستور توقف عملیات اجرایی

خلاصه رأی: از آنجا که دستور توقف عملیات اجرایی به صورت حکم یا قرار صادر نمی­شود، بنابراین قابلیت تجدید نظرخواهی را ندارد.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۲۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۲۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۶۰۲

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۰۶

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دعوی آقای (ع. ق.) به قیمومیت­ از آقای (ق. ق.) با وکالت خانم (ف. ز.) به طرفیت آقای (م. ح.) و (م. ر.) مبنی بر توقّف عملیات اجرایی در پرونده کلاسه ۸۹۰۶۸۱ شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران و ابطال اجرائیه – عملیات اجرایی به شرح دادخواست تقدیمی- به لحاظ محجور بودن محکومٌ علیه اجرائیه (ق. ق.) نظر به ­اینکه­ حسب ­رأی ­شماره۱۰۸۷- مورخه ۰۶/۱۲/۱۳۹۰ شعبه ۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران حجر (ق.ق.) محکومٌ­علیه پرونده مرقوم از سال۱۳۷۴ اعلام شده است و (ع. ق.) به موجب قیّم­نامه ابرازی به عنوان قیّم محجور تعیین شده است لذا طرح دعوی خلع­ید ­علیه محجور درسال ۱۳۸۹- مورخه ۱۶/۰۹/۱۳۸۹ وجاهت نداشته و نامبرده اهلیت دفاع و پاسخ نسبت به دعوی را نداشته است. بنا به­ مراتب و حسب ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، ضمن صدور رأی بر ابطال اجرائیه و [الغاء] عملیات اجرایی، دستور توقف عملیات اجرایی با احراز حقانیت خواهان صادر می­شود. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر است.

رئیس شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران – کرمی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدید نظرخواهی آقایان ۱- (م. ح.) ۲- (م. ر.) ۳- (ع. ش.) با وکالت آقای (ع. ش.) به طرفیت ۱- آقای (ع. ق.) با وکالت خانم (ف. ز.) ۲- (ق. ق.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۷۱ شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن دستور توقف عملیات اجرایی موضوع دادنامه شماره ۱۰۸۷ مورخ ۶/۱۲/۹۰ شعبه ۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران اصدار یافته است، توجهاً بر اینکه ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، آرای دادگاه­های عمومی و انقلاب را در امور حقوقی قطعی اعلام کرده است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد و ماده ۲۹۹ همان قانون رأی دادگاه دایر بر دو قسم تقسیم کرده است، ۱- حکم ۲- قرار و مادتین ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون مزبور احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر را احصاء نموده ، النهایه موارد پیش­گفته هیچ­کدام شامل دستور صادره از دادگاه­ها نمی­شود با عبارت دیگر دستور توقف عملیات اجرایی در مانحن­فیه خروج موضوعی دارد [و] قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می­باشد بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظرخواهان با شقوق ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد. فلذا، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادره اعلام می­گردد. رأی صادره به استناد ماده ۳۶۵ قانون مزبور قطعی است.

رئیس شعبه ۲۹دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

حسینی – احمدی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com