قالب وردپرس

اثر عدم تمکین زوجه بر شرط تمکن زوج برای ازدواج مجدد – بهترین وکیل اصفهان

اثر عدم تمکین زوجه بر شرط تمکن زوج برای ازدواج مجدد

خلاصه رأی: اگر زوجه حاضر به تمکین از زوج نباشد تمکن و ملائت زوج برای تجویز ازدواج مجدد، شرط نمی‏باشد.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۰۶۵

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۸

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دعوی خواهان (ج. ب.) فرزند (غ.) با وکالت (ع. ف.) به طرفیت خوانده (الف. م. ر.) فرزند (ت.) به خواسته صدور حکم مبنی بر ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زوجه به شرح مفاد دادخواست تقدیمی، باتوجه به تصویر مصدق سند نکاحیه شماره ۴۰۳۲ مورخ۳/۱۲/۸۸ تنظیمی در دفتر ازدواج رسمی به شماره ۴۱۱ تهران وجود علقه زوجیت و عقد نکاح دائمی فی مابین متداعیین برای دادگاه محرز است و باتوجه به اظهارات خواهان مبنی براینکه خوانده زنم است زفاف نموده و حامله نمی‏باشد و فاقد فرزند مشترک بوده و [خواهان] منزل استیجاری داشته و شاگرد مغازه ساعت سازی با ماهی حدود پانصد هزار تومان درآمد است و منبع درآمد دیگری ندارد و خوانده در تمکین نمی‏باشد و قدرت اجرای عدالت بین زوجات را دارد، لذا درخواست اجازه ازدواج مجدد می باشد و با توجه به اظهارات وکیل خواهان مبنی بر اینکه خوانده تمکین از موکلم نداشته و موکلم نیازمند زن است و نمی‏تواند خودش را به گناه آلوده کند و قدرت اجرای عدالت بین زوجات را دارد و سعی دارد منبع مالی‏اش را تقویت نماید اجازه زن دوم گرفتن را به موکّلم بدهید باتوجه به اظهارات خوانده مبنی بر اینکه حاضر به تمکین و زندگی بوده و هستم و خواهان احترام به من نمیگذارد و خواهان، قدرت مالی اداره دو خانواده را ندارد و با خواسته خواهان مخالفم و با توجه اینکه مهمترین شرط امروزه برای مردی که می‏خواهد زن دوم اختیار نماید این است که توانایی مالی برای اداره کردن دو زن و دو خانواده را داشته باشد وضعیت مالی و اقتصادی خواهان به سختی برای اداره کردن یک منزل و یک زن و یک خانواده می‏باشد. بنابراین توانایی مالی خواهان کافی برای اختیار کردن زن دوم نمی‏باشد. و با وضعیت کیفی فعلی در پرونده و باتوجه به سایر محتویات پرونده دادگاه ادعای خواهان را وارد نداسته و مستنداً به ماده۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‏های عمومی و انقلاب و ماده۱۷ قانون حمایت خانواده، حکم بر بی‏حقی خواهان صادر و اعلام می‏نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در داداگاه تجدید نظر استان تهران می‏باشد.

دادرس شعبۀ ۲۴۲ دادگاه خانواده تهران – قـادری
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای (ج. ب.) (زوج) با وکالت آقای (ع. ف.) به طرفیت خانم (الف. م. ر.) (زوجه) نسبت به دادنامه شماره ۵۵۷ مورخ ۱۹/۴/۹۱ صادره از شعبۀ ۲۴۲ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اجازه ازدواج مجدد حکم بر بی حقی صادر شده است، وارد و موجه است و رأی دادگاه مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر نشده است، زیرا زوجه علی‏رغم محکومیت به تمکین حاضر به بازگشت به منزل زوج و تمکین از او نشده است و در نتیجه ادعای زوج با بند سه ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده انطباق دارد، شرط ملائت و تمکن زوج و نیز رعایت عدالت بین همسران که در ماده ۱۷ قانون مزبور آماده است، ناظر به بند ۱ ماده ۱۶ قانون حمایت می‏باشد در مورد بندهای دیگر ماده مزبور از جمله بند سه چنین شرطی وجود ندارد لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به بند سه ماده ۱۶ قانون مارالذکر اجازه ازدواج مجدد برای زوج داده می‏شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبۀ ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

بیگدلی – آل حبیب

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com