قالب وردپرس

نحوۀ احراز میزان خسارت ادعایی در غیاب خوانده – بهترین وکیل اصفهان

نحوۀ احراز میزان خسارت ادعایی در غیاب خوانده

خلاصه رأی: عدم حضور و پاسخ‏گویی و اعتراض خوانده، موجب نمی شود که دادگاه بدون تحقیق تمامی ادعاهای خواهان را بپذیرد. مشخصاً در مورد خسارت وارده از جرم دادگاه برای محکومیت به پرداخت خسارت باید از طریق کارشناس میزان خسارت را تعیین نماید.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۷۴۸

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۲

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
درخصوص دادخواست خواهان خانم (ط. ج.) فرزند (ع.) شغل بازنشسته فرهنگی اهل و مقیم تهران به طرفیت خوانده آقای (م. ع.) فرزند (م.ت.) شغل آزاد اهل و مقیم تهران به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخریب عمدی، مختصراً خواهان چنین توضیح داده است که خوانده مبادرت به تخریب عمدی منزل شخصی این جانب نموده است و موضوع با طرح شکایت کیفری منتهی به صدور دادنامه شماره ۹۰۵۰۱۰۷۸ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ و در نهایت محکومیت وی به تحمل شش‏ماه حبس گردیده است و چون نامبرده دراثرتخریب بالغ بر ۸ میلیون تومان به خواهان خسارت وارد نموده است، تقاضای محکومیت نامبرده نسبت به خسارت وارده رانموده است بناعلی‏هذا، دادگاه باتوجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده نظر به ‏اینکه خوانده با وصف ابلاغ اخطاریه و انتظار کافی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و وکیل هم اعزام نکرده و لایحه-ای تقدیم دادگاه ننموده و معاذیر قانونی عدم حضور خود را به دادگاه اعلام نکرده و درنتیجه محتویات پرونده و مفاد دادخواست خواهان و دلایل و مستندات مشارٌالیه از هرگونه ایراد و خدشۀ قانونی و دفاع مصون مانده ، لهذا دادگاه دعوای خواهان را وارد و مقرون به صحیح تشخیص فلذا با استناد به مقررات مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۲۸ قانون مدنی و توجهاً به مقررات قاعده فقهی «مَن أتلف مال الغیر فهو له ضامن» حکم بر محکومیت خوانده به مبلغ ۸ میلیون تومان بابت خسارت وارده به خواهان و مبلغ ۵۰۰/۱۳تومان بابت هزینۀ دادرسی (هزینۀ ابطال تمبر) مِن‏باب تسبیب در ایراد خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم و اعلام می‏دارد. رأی صادرشده غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی واخواهی در همین شعبه و سپس در فُرجۀ قانونی قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهدبود.

رئیس شعبۀ ۱۰۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران – میرزاپور
رای دادگاه تجدید نظر
دادگاه شعبۀ ۳۱ تجدیدنظر استان تهران در وقت فوق‏العاده به تصدّی امضاء‏کنندگان ذیل تشکیل است، دادگاه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‏نماید. ملاحظه می‏گردد رأی صادره بدوی [بدون] أخذ نظریۀ کارشناس انجام شده است که مورد اعتراض تجدیدنظر خواه واقع شده و مبنا و میزان خسارت، بررسی نگردیده است؛ اگر در پروندۀ کیفری ارزیابی شده بود، باید استناد می‏شد؛ که این کار نشده است؛ لذا قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و اعلام می‏گردد. اگر قبلاً کارشناسی نشده باشد، با لحاظ ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، همکار محترم با هزینۀ تجدیدنظرخوانده از کارشناس رسمی استفاده نمایند و با أخذ نظر ایشان و پس از ابلاغ آن به طرفین و رعایت مقررات و تشریفات مربوط به کارشناسی، پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض، به این شعبۀ اعاده نمایند.

رئیس شعبۀ ۳۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشار دادگاه

بلاغی – شریعتی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com