قالب وردپرس

تجدیدنظر خواهی قبل از انقضاء مهلت واخواهی – بهترین وکیل اصفهان

تجدیدنظر خواهی قبل از انقضاء مهلت واخواهی

خلاصه رأی: اگر محکومٌ علیه حکم بدوی، قبل از انقضای مهلت واخواهی اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظر نماید، مرجع تجدیدنظر، این دادخواست را به منزله واخواهی تلقی و جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می­کند.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۸۰۳

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۵

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ­(الف. چ.) با وکالت­ آقای­ (ر. ن.) به طرفیت آقایان ۱- (ح. ر.) ۲- (ع. ر.) ۳- (م. ر.) ۴- (غ. ر.)، شهرت همگی (ز. الف.) ۵- (م.ک.) به خواسته تجویز انتقال منافع عین مستأجره، توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی و نظر به اینکه به موجب کپی مصدق سند رسمی اجاره به شماره۲۰۰-۱۵/۱/۱۳۴۷ دفترخانه ۲۸۶ تهران رابطه استیجاری فی­مابین طرفین ثابت و به موجب پاسخ استعلام ثبتی مالکیت خواندگان (مورث شان) بر مورد اجاره جزء پلاک ثبتی ۱۲ فرعی از ۹۳۷ اصلی مجزی شده از ۱، ۲ و ۱۰ فرعی بخش ده تهران محرز و مسلّم می­باشد و با عنایت به اینکه حق انتقال به­ غیر در اجاره­نامه رسمی عین مذکور از مستأجر سلب شده است و حسب محتویات پرونده توافقی بین طرفین در خصوص پرداخت حقوق کسبی مستأجر محقق نشده است و باتوجه به اینکه خوانده ردیف دوم دفاع مدلل و موجّهی به عمل­ نیاورده و خواندگان دیگر نیز علی­رغم ابلاغ اخطاریه در جلسه دادگاه حاضر نشده دفاع و ایراد و تکذیبی نسبت به دعوی خواهان و مستندات ابرازی وی به عمل نیاورده­اند. ­فلذا،­ دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره فوق­الذکر­ به غیردر دفترخانه تنظیم کننده سند را صادر و اعلام می­نماید چنانچه مستأجر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال اقدام ننماید، حکم صادره ملغی­الاثر خواهد شد رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف­های دوم و پنجم حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به بقیه خواندگان غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه می­باشد.

رئیس شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران – موسی وند
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان (ع. ر.) و (م. ر.) شهرت هر دو (ز. الف.) با وکالت­آقای (ر. خ.) نسبت به دادنامه شماره ۱۹۹-۱۳/۳/۹۱ صادره از شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظر خواهان به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به شرح رأی بدوی محکوم گردیده­اند با توجه به اینکه رأی صادره در مورد آقای (م. ر. ز. الف.) غیابی است و فرجه واخواهی منقضی نگردیده است، در این قسمت با تلقی تجدیدنظر به واخواهی پرونده با لحاظ ماده ۳۰۵ به شعبه صادر­کننده حکم اعاده می­شود و لازم به توضیح است در مورد تجدیدنظرخواهی آقای (ع. ر. ز. الف.) پس از ­ارسال مجدد پرونده، اتخاذ تصمیم­ به عمل خواهد آمد.

رئیس شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشار دادگاه

بلاغی – شریعتی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com