قالب وردپرس

حق تغییر نام کوچک – بهترین وکیل اصفهان

حق تغییر نام کوچک

خلاصه رأی: اگر نام کوچک از اسامی نیکو و متناسب با جنس باشد، امکان تغییر نام کوچک وجود نخواهد داشت.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۳۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۳۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۷۶۴

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۵

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دادخواست (ر. ح.) به طرفیت اداره ثبت احوال غرب تهران به خواسته تغییر نام در شنا‏‏سنامه شماره۹۱۰۳ توضیحاً اینکه خواهان اظهار کرده است ]از[ بدوتولد در بین اقوام وآشنایان و بستگان به نام (ر.) اشتهار داشته ولی در شناسنامه (ر. ث.) ]ثبت[ شده است و نظر به اینکه داشتن دو نام در زندگی روزمره برای وی باعث بروز مشکلاتی شده است لذا تقاضای امعان نظر نسبت به خواسته مطروحه مستنداً‌ به مواد ۹۹۵ و ۹۹۹ قانون مدنی و ماده۲۰قانون ثبت احوال را استدعا دارد، دادگاه توجهاً به محتویات پرونده و با توجه به داشتن نام مناسب منطبق با ذوق و علاقه حق طبیعی هر فرد می‏باشد و می بایست حداقل یک بار شخص برخوردار از این حق باشد تا مناسب با اوضاع واحوال و محیط کار و زندگی حق تغییر را داشته باشد مضافاً اینکه وجود دوگانگی نام افراد نیز موجبات عسر و حرج را در بستر زندگی فراهم می‏نماید که مطابق قاعده فقهی نفی عسر وحرج در اسلام تأکید شده لذا دعوی خواهان را مقرون به واقع صحّت تشخیص مستنداً‌ به مواد ۹۹۷-۹۹۵-۱۲۵۸-و۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر تغییر نام خواهان از (ر.ث.) به (ر.) در شناسنامه به شماره ۹۱۰۳ را صادر و اعلام می‏دارد. این رأی حضوری ظرف۲۰روز از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی است.

دادرس شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران – کرمی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال غرب تهران به طرفیت خانم (ر. ح.) نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۶۸ مورخه ۱۴/۴/۹۱ شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به موجب آن حکم به تغییر نام خواهان بدوی از (ر.) به (ر.) صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه نام تجدیدنظر خوانده از نام‏های نیکو و متناسب با جنس وی بوده، بنابراین با وصف فوق موجبی برای تغییر نام وجود نداشته و دادنامه تجدید نظرخواسته که بدون توجه به این مبنا و بر خلاف مقرّرات جاری صادر گردیده است قابل نقض بوده، با پذیرش تجدیدنظر خواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می‏شود. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران

حسین خانی- قمری

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com