قالب وردپرس

تقاضای تخلیه به علت تغییر شغل علیرقم دریافت اجاره بها پس از تغییر شغل – بهترین وکیل اصفهان

تقاضای تخلیه به علت تغییر شغل علیرقم دریافت اجاره بها پس از تغییر شغل

خلاصه رأی: دریافت اجاره‏بهای ملک به مدت طولانی پس از تغییر شغل، دلالتی بر اذن و اجازه مالک به تغییر شغل نداشته و مانع از صدور حکم تخلیه نخواهد بود.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۳۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۳۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۷۷۵

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۰

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای (خ. ف.) با وکالت خانم ها (خ. الف.) و (س. ح. ه) به طرفیت آقایان ۱- (ر. ش) ۲-(م. ر.)۳- (ق.) ۴- (م.) شهرت هرسه (ر. ع.) ۵- (ح. ی.) ۶- (س. خ.) به خواسته تخلیه عین مستأجره یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره ۴۴۹۷/۴۴۹۹ فرعی از ۲۰ اصلی موضوع اجاره‏نامه‏های رسمی و عادی تحت شماره‏های ۱۴۳۹۰۶ مورخ ۱۲/۱۱/۶۱ و ۲۹/۱۱/۷۶ و ۱/۱۱/۷۹ به لحاظ تغییر شکل از بلور و چینی‏فروشی به فروش لوازم آرایشی و بهداشتی احد از خواندگان آقای (ح. ی.) به شرح اظهارات و دفاعیات مندرج در صورت‏جلسه دادرسی و رونوشت مصدق اسناد و مدارک استنادی پیوستی مدّعی است تغییر شغل با رؤیت خواهان (موجر) صورت گرفته و از سال ۸۰ به شغل فعلی لوازم آرایشی و بهداشتی مشغول است و کلیّۀ اجور ایام تصرف و حق مالکانه مالک پرداخت و علی‏رغم اعلام رؤیت مالک و اطلاع از تغییر شغل در طی سالیان گذشته ادعای عدم اطلاع از تغییر وجاهت قانونی ندارد و درخواست رد دعوی مطروحه را کرده است و همچنین مدعی است (ر. ش.) سه‏دانگ از شش‏دانگ سرقفلی را به (س. خ.) و (ح. ی.) واگذار نموده و علی‏أی‏حال دادگاه از توجه به کلیّۀ مراتب فوق با ملاحظه اسناد و مدارک استنادی خوانده چنین احراز و استباط می‏نماید موجر از تغییر شکل عین مستأجره مطلع بوده و رؤیت عملی خود را اعلام داشته علی‏هذا دادگاه ضمن پذیرش دفاعیّات خوانده و رد اظهارات وکلای محترم خواهان مستنداً به مفهوم مخالف بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب ۱۳۵۶ و مواد ۲ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال دعوی خواهان را صادر و اعلام می‏دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران – طالب زاده
رای دادگاه تجدید نظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ( خ. ف.) با وکالت ( خ. الف.) به طرفیت آقایان ( م. ر.)، (ق.) و ( ر.ش. ) هرسه با نام خانوادگی (ر. ع.) و (ح. ی.) و ( س. خ.) نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۴۸ مورخه ۲۹/۹/۹۰ شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظر خواه (خواهان بدوی) مبنی بر تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۴۴۹۷/۴۴۹۴ فرعی از ۲۰ اصلی موضوع اجاره‏نامه‏های رسمی و عادی مورخ ۱۴۳۹۰۶-۱۲/۱۱/۶۱ و عادی ۲۹/۱۱/۷۶ و ۱/۱۱/۷۹، به جهت تغییر شغل حکم به بطلان دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه محل مورد اجاره جهت فعالیت تجاری در امر بلور و چینی فروشی به موجب قراردادهای اشاره شده واگذار شده و طی آن هیچ‏گونه اجازه‏ای به متصرف جهت تغییر شغل داده نشده است، بنابراین مستأجر حق تغییر شغل نداشته و با تخلف از مفاد قرارداد، مالک حق برخورداری از مزایای پیش‏بینی شده در قانون روابط موجر و مستأجر را دارا بوده، و دریافت اجاره‏بهای ملک تصرفی که پس از تغییر شغل از بلور فروشی به لوازم آرایشی و بهداشتی صورت گرفته است، دلالتی بر اذن و اجازه مالک به تغییر شغل نداشته و اساساً هیچ‏گونه شباهت عرفی بین بلور و چینی فروشی و لوازم آرایش و بهداشتی وجود نداشته لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته که بدون توجه به این مبنا صادر شده مقتضی نقض بوده با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۷ از ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر، با پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به تخلیه محل مورد اجاره در حق تجدیدنظر خواه صادر و اعلام می‏شود. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران

رحیمی- قمری

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com