قالب وردپرس

صلاحیت محلی دادگاه در دعوای اصلاح مندرجات شناسنامه – بهترین وکیل اصفهان

صلاحیت محلی دادگاه در دعوای اصلاح مندرجات شناسنامه

خلاصه رأی: رسیدگی به دعوای اصلاح مندرجات شناسنامه، در صلاحیت دادگاه محل صدور شناسنامه می باشد.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۳۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۳۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۷۲۵

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۰۵

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
درخصوص درخواست ۱- (الف.) ۲- (ب.) ۳- (ج.) ۴- (د. ) ۵- (هـ .) ۶- (و.) ۷- (ز.) و ۸- (ح.)، شهرت همگی (س.)، به طرفیت ۱- اداره ثبت احوال ۲- (ف. م.) ، به خواسته صدور حکم به اصلاح شناسنامه خواهان ردیف اول با درج نام همسر از (ف. ج.)، به (ف. م.) و درج نام (الف. س.) به عنوان همسر در شناسنامۀ (ف. م.) صادره از زنجان، با توجه به شناسنامه شمارۀ ۹-۰۶۷۷۸-۰۴۲۷ به شماره مسلسل۹۸۲۰۷۰ صادره از زنجان متعلق به (الف. س.) و شناسنامه به شمارۀ ۳۷۵ با تاریخ تولد ۱۳۳۱، فرزند (ب. م.) که به شناسنامه شمارۀ ۰-۱۸۸۵۰۰-۰۱۱ به شمارۀ مسلسل ۲۸۰۳۹۵/۱۳ به موجب دادنامه ۲۰۱۴۷۵ صادره از شعبۀ دوم دادگاه عمومی بخش زنجان تغییر یافته است و اصلاح شناسنامه خواهان‏های ردیف ۲ الی ۸ ، با درج نام مادر از (ف. ج.) به (ف. م.) با توجه به تغییرات شناسنامه مذکور (ف. م.) با توجه به شناسنامه‏ها به شمارۀ ۳۷۵ و ۰-۱۸۸۵۰۰-۰۱۱ و ۳۵۱۹ و ۶۹۸۰ و ۲-۰۵۲۵۶۰-۰۰۱ و ۲۶۸۶ و ۱۴۲۵۹ و ۶۳۴۷ و۳۲۷۰ ، همگی صادره از تهران و درج نام خواهان های ردیف ۲ الی ۸ به عنوان فرزند در شناسنامه خانم (ف. م.) که با توجه به دادنامه شمارۀ مذکور صادره از شعبۀ دوم دادگاه عمومی زنجان مبنی بر اثبات نسب (ف. م.) صحت ادعای خواهان‏ها احراز می‏گردد و به مجوز ماده ۹۹۵ قانون مدنی و با توجه به ماده ۳۶ قانون ثبت احوال، نظر به اینکه اصلاح شناسنامه در صلاحیت ادارۀ ثبت احوال می‏باشد، علی‏هذا حکم به اصلاح شناسنامه خواهان ردیف اول با درج نام همسر از (ف. ج.) به (ف. م.) و درج نام (الف. س.) در شناسنامه (ف. م.) به عنوان همسر و درج نام (ف. م.) به عنوان مادر به شماره شناسنامه ۰-۱۸۸۵۰۰-۰۱۱ به سال تولد ۲/۹/۱۳۳۹ صادره از زنجان‏رود در شناسنامه خواهان‏های ۲ الی ۸ و درج نام خواهان‏های ۲ الی ۸ در شناسنامه (ف. م.) به عنوان فرزندان ایشان صادر و اعلام می-گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبۀ ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران – رضوی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال منطقه جنوب تهران نسبت به دادنامه شمارۀ ۲۱۵-۱۰/۴/۹۱ صادره در پرونده کلاسه ۹۱/۲۶۵ شعبۀ ۱۸۰ دادگاه عمومی تهران متضمن صدور حکم به اصلاح شناسنامه خواهان بدوی ازحیث درج نام همسر از (ف. ج.) به (ف. م.) و درج نام خواهان بدوی در شناسنامه (ف. م.) و درج نام (ف. م.) به عنوان مادر در شناسنامه‏های خواهان‏های ردیف دوم الی هشتم، نظر‏به‏اینکه حسب محتویات پرونده به دلالت مصدق شناسنامه شماره ۹-۰۶۸۷۵۸-۴۲۷، شناسنامه خواهان بدوی صادره از حوزه ۵ زنجان می‏باشد و در واقع دعوی می‏بایست به طرفیت ثبت احوال زنجان هم اقامه گردد، بنا به مراتب، دعوی به درستی اقامه نگردیده است؛ فلذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدید نظرخواسته را نقض و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‏دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبۀ ۳۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشاردادگاه

شهرآبادی – خیری

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com