قالب وردپرس

قائم مقامی در حق تخلیه مورد اجاره به علت تغییر شغل – بهترین وکیل اصفهان

قائم مقامی در حق تخلیه مورد اجاره به علت تغییر شغل

خلاصه رأی: حق تخلیه عین مستأجره ناشی از تغییر شغل که در زمان مالکیت مالک سابق ایجاد شده به مالک جدید منتقل نمی شود.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۶۳۸

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
درخصوص دعوی آقای (س. م. ع. ت.) با وکالت آقای (م.ت.) به طرفیت آقای (ن. الف. م.) به خواسته صدور حکم به تخلیه یک باب مغازه و فسخ اجاره‏نامه ۱۳۰۳-۴/۲/۴۷ دفترخانه ۲۸۱ تهران به جهت تغییر شغل مجاز با احتساب کلیّۀ خسارات دادرسی که وکیل خواهان توضیح داده است موکّل از تاریخ ۳/۱۲/۸۸ مالک ملک شده و قبل از مالکیت موکّل، خوانده در زمان سابق تخلف نموده است و شغل خود را از شیشه فروشی به فروش پلاستیک و مصنوعات آن تغییر داده است‏. صرف‏نظر از اینکه شغل اخیر خوانده از مشاغل مشابه سابق بوده، مضاف بر اینکه بر فرض وقوع تخلف تاریخ آن قبل از مالکیت خواهان بوده و خواهان با وضعیت حاضر نسبت به خرید آن اقدام نموده است، از طرفی حق ایجاد‏شده برای مالک سابق قابلیت انتقال به مالک جدید را نداشته بنا بر مراتب مرقوم دادگاه مستنداً به مواد ۱۹۴ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‏دارد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‏باشد.

رئیس شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران – فـضـلی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای (س. ع. ت.) با وکالت آقای (م. ت.) نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۶۳۸ مورخه ۱۹/۶/۹۰ صادره از شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به بی‏حقی خواهان به خواسته صدور حکم به تخلیه یک باب مغازه و فسخ اجاره‏نامه شماره ۱۳۰۳ مورخه ۴/۲/۴۷ دفترخانه ۲۸۱ تهران به لحاظ تغییر شغل از شیشه فروشی به پلاستیک فروشی صادر گردیده است در نتیجه و مآلاً وارد و موجّه نیست و اصدار رأی مآلاً موافق قانون است و از ناحیه تجدید نظرخواه در این مرحله از دادرسی نیز ‏ایراد و ‏اعتراض موجّه و مدلّلی که اساس رأی را مخدوش نماید، ارائه نگردیده است و تجدید نظرخواهی متضمّن جهت موجّه در نقض رأی صادره نمی‏باشد، علی‏هذا این دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون‏آیین‏دادرسی‏‏ مدنی ‏و با رد تجدیدنظرخواهی ‏دادنامه معترضٌ‏عنه را در نتیجه تأیید و استوار می‏دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

پورفلاح – صادقی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com