قالب وردپرس

اثر اعلام آمادگی مدیون به پرداخت وجه چک برگشت شده بر خسارت تأخیر تأدیه – بهترین وکیل اصفهان

اثر اعلام آمادگی مدیون به پرداخت وجه چک برگشت شده بر خسارت تأخیر تأدیه

خلاصه رأی: خسـارت تـأخیر تـأدیه در چک با صـدور گواهی عـدم پرداخت بانک به خواهان تعلّق می‏گیرد و اعلام آمادگی بعدی برای پرداخت وجه چک به وسیله اظهارنامه موجب منتفی شدن خسارت تأخیر تأدیه نمی شود.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۴۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۴۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۶۵۸

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۰

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
آقای (ن. س.) با وکالت آقای (الف. ر.) و خانم (ل. ب.) وجه چک ۷۶۰۳۹۸- ۳/۱۱/۸۳ به مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۱۶۶) ریال را از خوانده (ر. غ.) به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مطالبه کرده خوانده دفاع نموده است که وجه چک را بدهکار است و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را قبول ندارد، زیرا از پرداخت آن امتناع نکرده بلکه ]خواهان[ به علت طرح دعوی علیه وی خودش از دریافت وجه چک امتناع کرده حتی با ارسال اظهارنامه شماره ۱۶۴۱۴ نیز که در تاریخ ۱۳/۸/۸۷ به خواهان ابلاغ شده از دریافت وجه چک خودداری نموده است، دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست وجود اصل چک در ید خواهان دعوی ایشان را در اصل وجه چک با لحاظ اقرار خوانده ثابت دانسته و به استناد ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون صدور چک خوانده را پرداخت اصل خواسته در حق خواهان محکوم می‏نماید. این رأی حضوری با توجه به اقرار خوانده قطعی است و اما در مورد هزینه های دادرسی و حق‏الوکاله و تأخیر تأدیه چون خواهان با وجود ابلاغ اظهارنامه از سوی خوانده نیز اقدام به دریافت وجه چک نکرده و قبل از تاریخ ابلاغ اظهارنامه (۱۳/۸/۸۷) نیز چون موضوع مسبوق به اختلاف حقوقی طرفین بوده لذا امتناع خوانده از پرداخت وجه چک در محدوده مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی محرز نمی‏باشد و با این وصف حقوقی پس از مراجعه به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت وجه چک از تاریخ ۴/۱۱/۸۳ با اختیار و اراده خود نسبت به دریافت وجه چک اقدام نکرده و اقامه دعوی نیز نکرده است که این امر اقدام علیه خود محسوب می شود، خوانده مسئولیتی در خسارت تأخیر تأدیه و هزینه‏های دادرسی ندارد، چون بدون طرح دعوی نیز وجه چک قابل دریافت بوده و ارسال و ابلاغ اظهارنامه مؤیّد این امر می‏باشد، بنا به مراتب این قسمت از خواسته را غیر وارد تشخیص و به موجب مستفاد از مواد ۱۹۷، ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، به لحاظ عدم تقصیر و عدم امتناع خوانده در پرداخت وجه چک رأی به بی‏حقی خواهان در مورد هزینه‏های وکالت و خسارت تأخیر تأدیه صادر و اعلام می‏شود. این رأی حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‏باشد. ضمناً چون خوانده وجه چک را با قبض شماره ۰۱۰۱۲۱۵۸- ۸/۳/۹۰ به حساب سپرده دادگستری تودیع نموده است محکومٌ له می‏تواند جهت دریافت آن به دفتر دادگاه مراجعه نماید.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران- احمدی
رای دادگاه تجدید نظر
آقای (الف. ر.) و خانم (ل.ب.) با وکالت از طرف آقای (ن. س.) به طرفیت آقای (ر. غ.) از قسمتی از دادنامۀ شمارۀ ۰۰۲۰۰ ـ ۲۱/۳/۹۰ شعبه اول دادگاه حقوقی تهران تجدیدنظرخواسته طبق دادنامۀ مذکور در مورد خسارت تأخیر تأدیه و هزینۀ دادرسی رأی به بی‏حقی خواهان صادر شده و از همین قسمت تجدیدنظرخواهی شده موضوع چنین بیان شده که تجدید نظرخواه چکی از تجدیدنظر خوانده داشته و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده و سر رسید چک ۳/۱۱/۸۳ بوده تجدید نظرخوانده برابر مقررات قانونی می‏بایست در سر رسید چک در حساب خود پول واریز می‏کرد تا وجه چک در بانک موجود باشد و چنین عمل نکرده و در تاریخ ۱۳/۸/۸۷ اظهارنامه ارسال نموده با توجه به تاریخ اظهارنامه و اینکه وجه چک در موقع ارایۀ چک در بانک موجود نبوده، دارنده چک استحقاق مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه را دارد و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی صادره در این مورد نقض و آقای (ر. غ.) علاوه بر وجه چک که محکوم به پرداخت آن شده، محکوم می‏شود تا خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ سر رسید چک تا روز پرداخت که موقع اجرا محاسبه می‏شود و هزینۀ انتخاب وکیل و هزینۀ دادرسی را طبق تعرفه در حق تجدید نظرخواه بپردازد. این رأی قطعی است.

رئیس‏شعبه‏۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

دشتبانی – رفعت

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com