قالب وردپرس

مرور زمان در دعوای بیمه گذار علیه بیمه گر – بهترین وکیل اصفهان

مرور زمان در دعوای بیمه گذار علیه بیمه گر

خلاصه رأی: مرور زمان دعاوی علیه شرکت‏های بیمه‏ای، ۲ سال است و پس از انقضای ۲سال از تاریخ وقوع حادثه، چنین دعوایی قابل استماع نیست.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۴۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۴۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۷۳۱

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۰۵

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
درمورد دعوی شرکت مجمتع شیر و گوشت (م.) با وکالت آقایان (ع. الف.) و (م. ف.) به طرفیت شرکت سهامی بیمه(ا.) به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ علی‏الحساب ۰۰۰/۰۰۰/ ۶۰ ریال با جلب نظر کارشناس و حسابرسی نسبت به ادعاهای زیان‏دیده مشمول قرارداد بیمه و هزینۀ دادرسی و حق‏الوکاله وکیل و تأخیر تأدیه، نظر به اینکه حسب اظهار خواهان دعوی وقت حادثه منجر به خسارت موضوع دعوی در سال ۱۳۸۳ بوده است که خواهان دادخواستی را تقدیم و به علت سهل‏انگاری خود در کلاسه ۸۶/۱۰۸ شعبۀ محترم ۲۳ حقوقی عمومی تهران نسبت به رفع نقص اقدام ننموده و قرار رد دعوی صادر شده است و نظر به اینکه حسب ماده ۳۶ قانون بیمه مدت قانونی و مصرح طرح دعاوی علیه بیمه مرور زمان مشخص دو ساله از تاریخ وقوع حادثه دارد و خواهان پس از انقضای موعد قانونی طرح دعوی نمودند که خارج از مهلت ۲ سال مرقوم می‏باشد، لذا مستنداً به ماده ۳۶ قانون بیمه و بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ردِ دعوی خواهان صادر و اعلام می‏گردد. قرار صادر شده، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‏باشد.

دادرس شعبۀ ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران – مداحی
رای دادگاه تجدید نظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ع. الف.) به وکالت از شرکت سهامی بیمه (ا.) به مدیریت عاملی (ع. و.) به طرفیت شرکت سهامی بیمه ایران، به نمایندگی خانم (م. ک.) نسبت به دادنامۀ شماره ۹۳۳ مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ صادره از شعبۀ ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن قرار ردِ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه طلب به شرح موصوف در دادنامۀ مزبور صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال در دادنامه مزبور، نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که به اساس و ارکان آن خدشه‏ وارد نماید و تجدید نظرخواهی منطبق با هیچ‏یک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‏باشد، با رد تجدیدنظرخواهی و مستند به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ همان قانون رأی به تأیید دادنامه تجدید نظرخواسته صادر و اعلام می‏نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبۀ ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

میر یحیی پور – شعبانلو

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com