قالب وردپرس

دعوت جهت اخذ توضیح از خواهان – بهترین وکیل اصفهان

دعوت جهت اخذ توضیح از خواهان

خلاصه رأی: در صورتی که دادگاه اخذ توضیح از خواهان را لازم بداند باید علاوه بر تصریح به لزوم اخذ توضیح، موارد اخذ توضیح را نیز در اخطاریه قید کند.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۴۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۴۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۱۰۹

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۲

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دعوی خواهان (خ. م. م. خ. ز.) با وکالت (ج. ص. ح. ز.) به طرفیت خوانده آقای (خ. خ. ز.) فرزند (خ. ع.) به خواسته مطالبه نصف دارایی با عنایت به اینکه دادگاه قادر به صدور رأی ماهوی باشد، نیاز به اخذ و ادای توضیح از خواهان در خصوص مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن داشته و دادگاه این امر را به خواهان ابلاغ قانونی نموده و لکن خواهان اقدامی به آن به عمل نیاورده، فلذا مستنداً به ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دعوی خواهان را صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر­خواهی می­باشد.

دادرس شعبه ۲۵۷ دادگاه خانواده تهران
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی (خ.م. م. خ. ز.) با وکالت آقای (ج. ص. ح. ز.) نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۲۰۶۳-۱۹/۱۰/۹۰ صادره از شعبه ۲۵۷ دادگاه عمومی خانواده که بر صدور قرار ابطال دادخواست وفق ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی اشعار دارد مآلاً به نظر وارد است. در اخطاریه ابلاغ شده به تجدیدنظرخواه منحصراً تجدیدنظرخواه بدون تصریح موارد توضیح حاضر شده است. در حالی­که دادگاه محترم بدوی چنانچه توضیحی را ضروری می­دانست لازم بود که موارد توضیح در اخطاریه قید گردد لذا صدور قرار ابطال دادخواست بدون توجه به این مهم صحیح نبوده با نقض قرار پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادر کننده قرار ارسال می­گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مدنی – معنوی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com