قالب وردپرس

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم – بهترین وکیل اصفهان

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم

خلاصه رأی: دادگاه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را تا زمان تقدیم دادخواست می پذیرد و تقاضای محکومیت تا زمان اجرای حکم پذیرفته نیست.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۸۱۱

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۰۵

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دعوی آقای (ع.ب.) به وکالت از آقای (ف. د.) به طرفیت آقای (ر.ق.) به خواسته و تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات ناشی از تأخیر تأدیه از تاریخ ۲۹/۷/۸۷ لغایت اجرای حکم به مأخذ (۰۰۰/۲۵۶/۵۱۵/۱) ریال با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با بررسی محتویات پرونده، مدارک ابرازی خواهان و مستندات موجود در پرونده، دعوی خواهان را وارد دانسته خوانده را مستنداً به‏مواد ۱۹۸، ۵۱۹،۵۲۰،۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت مبلغ (۷۴۸/۷۴۳/۴۵۰) ریال خسارت تأخیر تأدیه بابت اصل خواسته تا تاریخ ۴/۵/۹۰ از تاریخ ۲۵/۷/۸۸ محکوم و خواسته خواهان را تا اجرای حکم به جهت اینکه چون[اولاًًً؛] منتهای اجرای حکم مشخص نیست ثانیاً؛ نیاز به ابطال تمبر دادرسی است در این قسمت دادگاه حکم به رد دعوی خواهان صادرواعلام می نماید . ضمناً دادگاه خوانده-را‏به‏پرداخت (۰۰۰/۱۶۵/۱)‏ ریال‏ هزینه ‏دادرسی ‏و (۰۰۰/۰۶۰/۵) ریال خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید . بدیهی است وکیل خواهان مکلّف به ابطال تمبر دادرسی قبل از صدور اجراییه می باشد، همچنین وکیل خواهان نیز مکلّف به ابطال تمبر مالیاتی است . حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظراستان تهران است.

رئیس شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی تهران – تیموری
رای دادگاه تجدید نظر
بابت تجدیدنظرخواهی آقای (ر.ق.) از دادنامه شماره ۹۵۶ ـ ۲۱/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی تهران که طی آن تجدیدنظرخواه بابت دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت ناشی ازأخیر تأدیه از تاریخ ۲۹/۷/۸۷ لغایت اجرای حکم، تجدیدنظرخواه به پرداخت ۴۸/۷۴۳۷/۴۵۰ ریال و نیز فروع دعوی محکوم شده وارد نیست و با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی تطبیق ندارد و لایحه تجدیدنظرخواهی حاوی امری که نقض دادنامه‏را ایجاب نماید نبوده لذا با رد تجدیدنظرخواهی به عمل‏آمده، دادنامه بدوی را از جهتی که فوقاً اعتـراض شده است وفق ذیل ماده۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

قاضی‏مأمور ‏به‏ خدمت ‏شعبه ‏۴۹‏دادگاه ‏تجدیدنظر استان ‏تهران -مستشاردادگاه

محمّدی – غنچه

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com