قالب وردپرس

ظهرنویسی اسناد تجاری – بهترین وکیل اصفهان

ظهرنویسی اسناد تجاری

خلاصه رأی: امضای ظهر اسناد تجاری ظهور در انتقال دارد و ضمانت نیاز به تصریح دارد.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۵۸

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۰۴

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دعوی آقایی (ح. م.) به وکالت از آقای (ع. ه.) به طرفیت آقایان ۱٫ (م. الف.) ۲٫ (الف. ی.) به خواسته محکومیت خواندگان ‏به ‏پرداخت ‏دو ‏فقره چک به شماره‏های ۰۷۲۵۱۰ و ۰۷۲۵۱۱ عهده بانک م. جمعاً به مبلغ (۰۰۰/۳۰۰/۹) تومان و نیز کلیّۀ خسارات ناشی از دادرسی از جمله هزینۀ دادرسی و حق‏الوکالۀ وکیل و خسارت تأخیر تأدیه با این شرح که «….خوانده ردیف اول ۲ فقره چک به شماره‏‏های ۰۷۲۵۱۰/۱۲۶۱‏ و ۰۷۲۵۱۱/۱۲۶۱‏ هر ‏یک به‏ مبلغ (۰۰۰/۵۰۰/۴۶) ریال و جمعاً به مبلغ (۰۰۰/۳۰۰/۹) تومان عهده بانک م. در وجه موکّل صادر نموده و خوانده ردیف دوم نیز ظهر چک‏های موصوف را به عنوان ضامن در پرداخت امضاء نموده است. با حلول سررسید چک‏ها و مراجعه به بانک محالٌ علیه،گواهی عدم پرداخت چک‏ها به دلیل‏کسر موجودی حساب، به نام موکّل صادر گردیده است. لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و محکومیت خواندگان به پرداخت اصل خواسته (مستند به مواد ۲۴۹و۳۱۴ قانون تجارت) به انضمام جمیع خسارات ناشی از دادرسی اعمّ از هزینه دادرسی، حق الوکالۀ وکیل و همچنین خسارت تأخیر تأدیه تا هنگام اجرای دادنامه مورد استدعاست.» نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدق دو فقره چک به شماره‏های ۰۷۲۵۱۰ مورخ ۱۰/۷/۹۰ و ۰۷۲۵۱۱ مورخ ۱۰/۸/۹۰ هر یک به مبلغ (۰۰۰/۵۰۰/۴۶) ریال صادره از حساب جاری ۱۵۸۵۶۰۲۲ و به عهده بانک م. و گواهینامه‏های عدم پرداخت مربوط به شماره ۱۲۱۷۳۸۸ مورخ ۷/۸/۹۰ و ۱۲۲۶۸۳۴ مورخ ۱۰/۸/۹۰ و ظهر چک موصوف که ممضی به امضای آقای (الف. ی.) می-باشد و با ملحوظ دانستن اینکه مستندات دعوی خواهان حکایت از تعلّق دین موضوع دعوی بر ذمه خواندگان دارد و احد خواندگان دعوی به نام آقای (م. الف.) با وصف ابلاغ واقعی اوراق اخطاریه و احد دیگر از خواندگان آقای (الف.ی) با وصف ابلاغ قانونی اوراق اخطاریه در جلسه دادرسی حاضر نگردیده‏اند و در مقابل دعوی خواهان دفاع یا ایرادی به عمل نیاورده‏اند لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را محمول بر صحّت تشخیص داده و با استصحاب بقای دین موصوف بر ذمه خواندگان و مستند به مواد ۵۱۹ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ۳۱۳ و ۳۱۱ و ۲۴۹ قانون تجارت و استفساریه ماده واحده تبصره ماده دوم قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ آقایان (م. الف.) و (الف. ی.) را متضامناً به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۹۳) ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ (۰۰۰/۰۱۶/۲) ریال به عنوان هزینۀ دادرسی و مبلغ (۰۰۰/۳۴۸/۳) ریال به عنوان حق‏الوکالۀ وکیل و همچنین به پرداخت ما بالتفاوت نرخ تغییر شاخص قیمت‏ها از تاریخ صدور چک موصوف لغایت وصول محکومٌ به و ایصال آن، به محکومٌ له به انتخاب (ع. ه.) محکوم می‏نماید. ضمناً آقای (ع. ه.) موظّف به پرداخت هزینۀ دادرسی خسارت تأخیر تأدیه می‏باشد. رأی دادگاه در خصوص آقای (الف.ی.) غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه و درخصوص آقای (م. الف.) ‏حضوری‏ و ‏ظرف ‏بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظراستان تهران می‏باشد.

رئیس شعبه ۱۸۷ محاکم عمومی حقوقی تهران – ارشادی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای (الف.ی.) با وکالت آقایان (ع. ب.) و (م. ش.) به طرفیت آقای (ع. ه.) از دادنامه ۹۵۷-۱۲/۱۱/۱۳۹۰ شعبه ۱۸۷‏دادگاه‏عمومی‏ (حقوقی) تهران‏ مشعر بر محکومیت تجدیدنظر خواه به ‏پرداخت مبلغ (۰۰۰/۵۰۰/۴۶) ریال ‏وجه‏ چک شماره ۰۷۲۵۱۰/۱۲۶۱ مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۰ عهده بانک م. لحاظ اینکه نامبرده ظهرنویس چک موصوف بوده و مطالبه (برگشت چک) خارج از موعد قانونی صورت گرفته به شرح دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحه اعتراضیه می‏باشد. با التفات به اوراق پرونده تجدیدنظرخواهی مشارٌالیه در مورد این بخش از دادنامه مرقوم منطبق با موازین و قواعد و اصول حاکم بر اسناد تجاری (چک) و مقررات قانون تجارت می‏باشد زیرا وفق ظهر چک مذکور و اعتراض وکلای تجدیدنظرخواه، چک صرفاً به وسیله آقای (الف.ی.) امضاء گردیده که حسب ماده ۲۴۵ قانون تجارت دلالت و ظهور در انتقال دارد و وفق قسمت اخیر ماده ۲۴۹ همان قانون ضمانت نیاز به تصریح دارد و اصل بر عدم ضمانت است و نظرات دکترین حقوق تجارت نیز مبتنی بر این امر است و تصریح بخش اخیر ماده ۳۱۵ قانون تجارت نیز حاکی از عدم مسئولیت ظهرنویس چک در صورت عدم مراعات مواعد مندرج در قسمت دوم ماده مرقوم می‏باشد. بنا به جمیع جهات مذکور به جهت عدم رعایت موعد مطالبه چک موصوف اعتراض و تجدیدنظرخواهی ثابت و وارد تشخیص و با استناد به بند هـ ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۸ و ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد مذکور از قانون تجارت ضمن پذیرش تجدید نظرخواهی حکم به نقض دادنامه تجدید نظرخواسته در مورد محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه چک شماره ۷۲۵۱۰/۱۲۶۱‏ مورخ ‏۱/۷/۱۳۹ به ‏مبلغ (۰۰۰/۵۰۰/۴۶) ریال و خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه در مورد حکم مربوط و حکم به بطلان دعوای نخستین در این قسمت صادر و اعلام می‏گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظراستان تهران – مستشار دادگاه

اهوارکی- کرمی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com