قالب وردپرس

مرجع صالح جهت رسیدگی به تعارض در اسناد ثبتی – بهترین وکیل اصفهان

مرجع صالح جهت رسیدگی به تعارض در اسناد ثبتی

خلاصه رأی: در صورت وجود تعارض در اسناد ثبتی، رفع تعارض از آن، در صلاحیت هیأت نظارت ثبت است.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۷۲۷

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
درمورد دادخواست خانم‏ها (ز.)، (ب.)، (ر.)، (م.) و (ف.)، شهرت همگی (الف. غ.) با وکالت آقایان (ح. ز.) و ( ح. م.) به طرفیت آقای (ر. س.) به خواسته خلع ید از قسمتی ازپلاک ثبتی ۹۶۸ فرعی از ۲۳۹۵ اصلی بخش ده تهران ‏مقوّم به (۰۰۰/۰۰۱/۵۰) ریال، قلع و قمع بنا مقوم به (۰۰۰/۰۰۱/۵۰) ریال ، مطالبه اجرت‏المثل از تاریخ ۳/۳/۵۰ لغایت ۱۵/۲/۸۹ با جلب نظر کارشناسی با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی و حق‏الوکاله با توجه به محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی که گرچه مالکیت خواهان‏ها را در رقبه مورد اشاره مورد تأیید قرار داده مع‏الوصف اعلام نموده که گزارش ثبتی مغازه مزبور با پلاک ۱۲۵ شمیران دارای تعارض بوده و احکامی نسبت به آن صادر شده است؛ کارشناس منتخب دادگاه نیز موضوع را از مصادیق بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک دانسته و از سویی نظریه وی مبنی بر اینکه مغازه تحت تصرف خوانده در محدوده قسمتی از پلاک ثبتی مورد اشاره واقع شده که خواهان‏ها در آن مالکیت مشاعی دارند نیز مورد اعتراض وکیل خوانده آقای (ح. ع.) قرار گرفته و مشارٌالیه خواستار مراجعه خواهان‏ها به هیئت نظارت ثبت و رفع تعارض و سپس طرح دعوی در صورت بقاء بر ادعا شده است . دادگاه با توجه به مراتب فوق دفاع وکیل خوانده را موجّه تشخیص می‏دهد؛ زیرا گرچه دادگاه‏ها کسی را که سند مالکیّت به نام اوست، مالک می‏شناسند، لیکن در موقع بروز تعارض در اسناد مالکیت طبق بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به آن در صلاحیت هیئت نظارت است، بنابراین در موقعیت فعلی و قبل از رفع تعارض به قطع و یقین نمی‏توان مالکیت خواهان‏ها را احراز نمود و بایستی خواهان‏ها ابتدا به هیئت مزبور مراجعه و پس از تعیین تکلیف در صورت بقاء بر ادعا طرح دعوی نمایند، لذا در حال حاضر دعوی قابل استماع نمی‏باشد و دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‏نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‏باشد.

دادرس شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران – جعفری افتخار
رای دادگاه تجدید نظر
تجدید نظرخواهی (ف.)، (ز.)، (م.)، (ر.) و (ب.)، همگی( الف. غ.) با وکالت (ح. ز.) و (ح. م.) به طرفیت (ر. س.) با وکالت (ح. ع.) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۶۲۱ مورخ ۳۰/۷/۹۰ شعبه ۱۵ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران، که متضمن صدور قرار رد دعوای خلع ید قلع و قمع و مطالبۀ اجرت‏المثل نسبت به بخشی از پلاک ثبتی ۹۶۸ فرعی از ۲۳۹۵ اصلی بخش ده ثبتی تهران است وارد و مؤثر نمی-باشد، زیرا وفق پاسخ اداره ثبت اسناد هکذا نظریه دو کارشناس که به فاصله چند ماهه از هم اعلام گردیده مغازه مزبور با پلاک ۱۲۵ شمیران در تعارض بوده و مآل و نتیجه نیز می‏بایست وفق بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت در هیئت نظارت ثبت مورد رسیدگی واقع گردد که با توجه به آمره بودن حکم مزبور و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجّه و ایراد مؤثّری که موجبات نقض و بی‏اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‏یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‏نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

نجفی- عاشورخانی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com