قالب وردپرس

برچسب تمام پست ها

اسناد تجاری

ضمانت اسناد تجاری در ورقه جداگانه – بهترین وکیل اصفهان

ضمانت اسناد تجاری در ورقه جداگانه خلاصه رأی: ضمانت از چک در قرارداد جداگانه، موجب ایجاد مسئولیت تضامنی برای ضامن خواهد بود. مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران…

بیشتر بخوانید

اثر اعلام آمادگی مدیون به پرداخت وجه چک برگشت شده بر خسارت تأخیر تأدیه – بهترین وکیل اصفهان

اثر اعلام آمادگی مدیون به پرداخت وجه چک برگشت شده بر خسارت تأخیر تأدیه خلاصه رأی: خسـارت تـأخیر تـأدیه در چک با صـدور گواهی عـدم پرداخت بانک به خواهان تعلّق می‏گیرد و اعلام آمادگی بعدی برای پرداخت وجه چک به…

بیشتر بخوانید

جریان نداشتن اصل عدم توجه ایرادات نسبت به دارنده بدون حسن نیت – بهترین وکیل اصفهان

جریان نداشتن اصل عدم توجه ایرادات نسبت به دارنده بدون حسن نیت خلاصه رأی: اصل عدم قبول ایرادات تنها در مورد دارنده با حسن نیت اعمال می‏شود و در مقابل دارندۀ بدون حسن نیّت امکان طرح ایرادات وجود دارد. مرجع…

بیشتر بخوانید

شرط مطالبه وجه چک تضمینی – بهترین وکیل اصفهان

شرط مطالبه وجه چک تضمینی خلاصه رأی: چکی که بابت تضمین در قرارداد صادر شده است در صورت تحقق شروط مقید در قرارداد، به مالکیت دارنده در آمده و قابلیت مطالبه را دارد. مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۲۸ دادگاه…

بیشتر بخوانید

ظهرنویسی اسناد تجاری – بهترین وکیل اصفهان

ظهرنویسی اسناد تجاری خلاصه رأی: امضای ظهر اسناد تجاری ظهور در انتقال دارد و ضمانت نیاز به تصریح دارد. مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۵۸…

بیشتر بخوانید
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com