قالب وردپرس

برچسب تمام پست ها

بیع

شرط مطالبه خسارت ناشی از تأخیر انجام تعهد – بهترین وکیل اصفهان

شرط مطالبه خسارت ناشی از تأخیر انجام تعهد خلاصه رأی: خسارت تأخیر انجام تعهد در صورتی قابل مطالبه است که خواهان نیز تعهدات قراردادی خود را ایفاء کرده باشد. مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران…

بیشتر بخوانید

شرط مطالبه وجه التزام عدم انجام به موقع تعهد انتقال مبیع – بهترین وکیل اصفهان

شرط مطالبه وجه التزام عدم انجام به موقع تعهد انتقال مبیع خلاصه رأی: خریدار در صورتی می‏تواند به عنوان خسارت تأخیر تحویل مبیع، وجه التزام موجود در قرارداد را مطالبه کند که تعهّدات قراردادی خود را به موقع انجام داده…

بیشتر بخوانید

شرط مطالبه وجه التزام عدم انجام به موقع تعهد انتقال مبیع – بهترین وکیل اصفهان

شرط مطالبه وجه التزام عدم انجام به موقع تعهد انتقال مبیع خلاصه رأی: مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تنظیم سند رسمی در صورتی امکان‏پذیر است که خواهان گواهی عدم حضور خوانده در دفتر اسناد رسمی را ارائه کند. مرجع…

بیشتر بخوانید

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک در بازداشت – بهترین وکیل اصفهان

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک در بازداشت خلاصه رأی: در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید علاوه بر متعهد، افرادی که ملک به نفع آنها بازداشت شده است نیز خوانده قرار بگیرند.در غیر این‏صورت دعوا…

بیشتر بخوانید

تقدم دعوی فسخ عقد بر دعوای استرداد ثمن – بهترین وکیل اصفهان

تقدم دعوی فسخ عقد بر دعوای استرداد ثمن خلاصه رأی: وجود حق فسخ یا اقاله یاانفساخ در قرار داد، صاحب حق را مستغنی از مراجعه به دادگاه جهت اعمال حق قانونی نمی نماید و فسخ قرارداد باید مقدم یا همزمان…

بیشتر بخوانید

تعویض مبیع معیوب – بهترین وکیل اصفهان

تعویض مبیع معیوب خلاصه رأی: اگر مبیع (اتومبیل) به صورت کلی باشد و به نحو معیوب تحویل مشتری گردد ازآنجائیکه می بایست عرفاً سالم باشد، مشتری حق دارد که تعویض مبیع معیوب را با مبیع سالم تقاضا کند. مرجع صادر…

بیشتر بخوانید

عدم استماع دعوای تنفیذ بیع عادی ملکی که سند رسمی دارد – بهترین وکیل اصفهان

عدم استماع دعوای تنفیذ بیع عادی ملکی که سند رسمی دارد خلاصه رأی: دعوای تنفیذ وقوع عقد مبتنی بر سند عادی ملکی که سند رسمی مالکیت دارد مسموع نیست و خواهان در این موارد باید آثار ناشی از این عقد…

بیشتر بخوانید
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com