قالب وردپرس

برچسب تمام پست ها

خسارت تأخیر انجام تعهد

شرط مطالبه خسارت ناشی از تأخیر انجام تعهد – بهترین وکیل اصفهان

شرط مطالبه خسارت ناشی از تأخیر انجام تعهد خلاصه رأی: خسارت تأخیر انجام تعهد در صورتی قابل مطالبه است که خواهان نیز تعهدات قراردادی خود را ایفاء کرده باشد. مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران…

بیشتر بخوانید

شرط مطالبه وجه التزام عدم انجام به موقع تعهد انتقال مبیع – بهترین وکیل اصفهان

شرط مطالبه وجه التزام عدم انجام به موقع تعهد انتقال مبیع خلاصه رأی: خریدار در صورتی می‏تواند به عنوان خسارت تأخیر تحویل مبیع، وجه التزام موجود در قرارداد را مطالبه کند که تعهّدات قراردادی خود را به موقع انجام داده…

بیشتر بخوانید

شرط مطالبه وجه التزام عدم انجام به موقع تعهد انتقال مبیع – بهترین وکیل اصفهان

شرط مطالبه وجه التزام عدم انجام به موقع تعهد انتقال مبیع خلاصه رأی: مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تنظیم سند رسمی در صورتی امکان‏پذیر است که خواهان گواهی عدم حضور خوانده در دفتر اسناد رسمی را ارائه کند. مرجع…

بیشتر بخوانید
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com